Kvika Banki League Iceland 2022-23, Reykjavik - Table