Round 1 of Festival Szmetan-Giardelli 2018, Buenos Aires